dilluns, 6 de novembre del 2023

VIII JORNADES “FERRAN ZURRIAGA” D’INVESTIGADORS/ES FREINET

 

 

VIII JORNADES

“FERRAN ZURRIAGA”

D’INVESTIGADORS/ES FREINET

Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes”

Universitat Jaume I (Castelló de la Plana)

 

PROGRAMA

 

Dijous 23 de novembre 2023

10h-10.15h Inauguració de les VIII Jornades

10.15h-10.30h: Presentació de L’Arxiu Soler i Godes en línia, per Lidón París

10.30-11.30: Presentació del llibre: Biografia d’Antoni Benaiges de Sebastià Gertrúdix, Sergi Bernal i Alfredo López

11.30h-12h: Descans

12h-13h: Presentació del llibre El Moviment Freinet Valencià (1962-1977). L’Escola Moderna  d’Alfred Ramos

13h-14h. Presentació dels libres: Els quaderns Consell i El Carol de Fernando Jiménez

14h-16h: Dinar

16h-17h: Comunicació: “Freinet en el Norte. Datos ciertos y pistas falsas” d’Andrea Catarino

17h-18h: Comunicació: “La Caperucita Roja: L’empremta Freinet de les xiquetes de la mestra Carmen Valero” de Consol Aguilar

18h-19h: Comunicació: “Genoveva Pons Rotger. Pròleg possible davant l'edició, també possible, del llibre Tres años de Antaño" de Roser Santolària

 

Divendres 24 de novembre 2023

10h-11.30h: Comunicació: “El silenci obligat de les mestres valencianes. La mestra anònima, la mestra oculta, les mestres que resistiren dins de l’escola” de Carmen Agulló

11.30h-12h: Descans

12h-13.30h: Comunicació: “La represión del maestro nacional durante la Guerra Civil” d’Antonio García Madrid

14h-16h: Dinar

16h-17h: Comunicació: "Quan la vida entra a l'escola. Episodis de l'aventura de la impremta escolar" d’Albert Taulé

17h-18’30h: Conclusions de les VIII Jornades

20h: Sopar i lliurament de premis de la Setmana “Soler i Godes”

 

ASSISTENTS que han confirmat la seua assistència: Consol Aguilar, Carmen Agulló, Natxo Badenes, Sergi Bernal, Andrea Catarino, Dídac Delcán, Antonio García Madrid, Sebastià Gertrúdix, Fernando Jiménez Mier y Terán, Alfredo López, Paco Navarro, Estrella Ordóñez, Alfred Ramos, Carme Sala, Roser Santolària i Albert Taulé,

dilluns, 18 de setembre del 2023

XXIV CONCURS D’AJUDES “Càtedra Enric Soler i Godes”

XXIV CONCURS D’AJUDES “Càtedra Enric Soler i Godes”

 

 


 

 

Amb el propósit d’estimular la participació en projectes que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador, la FUNDACIÓ “CÀTEDRA ENRIC SOLER I GODES” convoca el XXIVé concurs d’ajudes per a projectes d’investigació i innovació educativa. Aquesta convocatoria està orientada a promoure en el món de l’ensenyament uns àmbits de treball i reflexió que servesquen per a la necessària renovació pedagògica, alhora que vol ser una ajuda a totes aquelles persones que s’esforcen en la recerca d’una escola cada vegada més lliure, i per tant més crítica; més participativa, i per tant més democràtica; més integradora, i per tant més solidària; i més arrelada al medi, i per tant més valenciana; per a la qual cosa s’estipulen les següents:

 

BASES
 

PRIMERA. La Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” convoca el “XIXè concurs d’ajudes per a projectes d’investigació i innovació educativa”, que consisteix en la concessió d’un màxim de 10 ajudes econòmiques, dotades amb una quantia no superior a 900 € cadascuna, desti-
nades exclusivament al finançament de les despeses originades en la realització
dels projectes seleccionats.
 

SEGONA. Aquests projectes es duran a terme al llarg del curs escolar 2023-2024. Si les característiques del treball a realitzar exigeixen una major duració, s’indicaran les etapes i els resultats a assolir en cada curs acadèmic.
 

TERCERA. Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona o entitat de les comarques de Castelló; de manera preferent, els membres de la comunitat educativa (professorat, pares i mares, i alumnat coordinat per algun professor o professora) de centres docents públics corresponents als nivells
d’ensenyament no universitari. Tot organisme que no siga centre docent públic ha de presentar el certificat
d’estar al corrent amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
 

QUARTA. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre de
2023.

 CINQUENA. Les sol·licituds s’hauran de presentar, personalment, per correu ordinari o electrònic a:
Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” Universitat Jaume I ESTCE, despatx TI2020DL 12071 Castelló de la Plana @:catedrasolerigodes@gmail.com
Tel: 964 72907 www.catedrasolerigodes.org
 

SISENA. Els projectes per als quals se sol·licita l’ajuda corresponent hauran d’estar emmarcats en alguna de les modalitats següents: 

Investigació educativa
- Innovació en qualsevol aspecte vinculat a la renovació pedagògica
- Elaboració de materials didàctics 

 La característica comuna dels projectes sel·leccionats serà l’aportació d’elements
que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador.
 

SETENA. Juntament amb la sol·licitud per participar en aquesta convocatòria, que inclourà les dades individuals i/o del centre escolar de les persones sol·licitants, caldrà adjuntar una breu descripció del treball a realitzar, que contindrà, si més no: la contextualització del treball, la descripció dels objectius generals i/o parcials del projecte, el pla de treball, els recursos disponibles, les necessitats pressupostàries i la proposta d’avaluació del projecte. A més de presentar els originals impresos en paper, els participants els acompanyaran del seu suport informàtic (USB, CD, correu electrònic). Aquest projecte haurà d’estar redactat en valencià, així com la memòria justificativa.
 

VUITENA. Les persones coordinadores de cada projecte es comprometen a lliurar la memòria al final de la tasca realitzada, abans del 27 de setembre de l’any 2024, així com els resultats assolits, que variaran en funció de la naturalesa del treball: resultats de la investigació o de la innovació, materials elaborats, etc.
 

NOVENA. La Comissió de Selecció, integrada pels membres del Consell Acadèmic de la Fundació, comunicarà personalment als interessats els projectes acceptats, abans del 17 de novembre de 2023.
 

DESENA. Als projectes seleccionats se’ls assignarà una tercera part de la dotació econòmica atorgada en gener de 2024. La resta de la ajuda atorgada es farà efectiva en un moment posterior al lliurament de la memòria, ressenyada a la base vuitena. En cas de no realitzar el projecte o no presentar la memòria, el beneficiari tornarà l’ajuda rebuda. Al rebre l’ajuda, tant el primer com el segon pagament, els premiats es
comprometen a entregar un certificat que ho justifique.
 

ONZENA. Les despeses generades en la realització del projecte hauran de ser justificades documentalment en el moment de lliurament de la memòria. A més a més, si el projecte està realitzat
des de l’àmbit d’un centre docent o de qualsevol entitat, aquesta documentació haurà de reflectir, necessàriament, el vist-i-plau de l’equip directiu o de la junta directiva corresponent.
 

DOTZENA. El Consell Acadèmic de la Fundació podrà proposar, en un moment posterior, l’edició, la divulgació a través de la pàgina web de la Fundació o la difusió dels resultats dels treballs, si la qualitat i l’interés del contingut així ho aconsella. En aquest sentit, es reserva els drets de la primera edició dels materials seleccionats; atenent, en qualsevol cas, a la normativa vigent sobre aquest aspecte.
 

TRETZENA. Com a criteris de selecció es tindrà en compte:
- Adequació entre els objectius proposats i les finalitats d’aquesta convocatòria, exposades en la introducció.
- Interès de la proposta.
- Novetat dels àmbits triats.
- Justificació de la necessitat d’ajuda econòmica segons el que apareix a la base primera.
- Possibilitat d’incidència en els projectes educatius dels centres docents respectius.
- Nombre de participants.
 

CATORZENA. L’enviament de les sol·licituds comporta l’acceptació d’aquestes bases i el compromís a participar en la difussió del projecte si la Fundació ho sol·licita. Qualsevol qüestió no prevista en elles serà resolta per la Comissió de Selecció.
 

Castelló de la Plana, juny 2023

dijous, 4 de maig del 2023

Presentació del llibre 'L'Escola Moderna. El moviment Freinet Valencià'

La Fundació Càtedra Soler i Godes us convida a assistir a la presentació del llibre d'Alfred Ramos, 'L'Escola Moderna. El moviment Freinet Valencià', que tindrà lloc a la Fira del Llibre el dijous 4 de maig a les 19 hores. Serà un plaer comptar amb la vostra presència!

 


 

dijous, 8 de setembre del 2022

XXIII CONCURS D’AJUDES “Càtedra Enric Soler i Godes”

Amb el propòsit d’estimular la participació en projectes que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador, la FUNDACIÓ “CÀTEDRA ENRIC SOLER I GODES” convoca el XXIII Concurs d’Ajudes per a Projectes d’Investigació i Innovació Educativa. Aquesta convocatòria està orientada a promoure en el món de l’ensenyament uns àmbits de treball i reflexió que servisquen per a la necessària renovació pedagògica, alhora que vol ser una ajuda a totes aquelles persones que s’esforcen en la recerca d’una escola cada vegada més lliure, i per tant més crítica; més participativa, i per tant més democràtica; més integradora, i per tant més solidària; i més arrelada al medi, i per tant més valenciana; per a la qual cosa s’estipulen les següents:

 


 BASES


PRIMERA. La Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” convoca el “XXIII Concurs d’Ajudes per a Projectes d’Investigació i Innovació Educativa”, que consisteix en la concessió d’un màxim de 10 ajudes econòmiques, dotades amb una quantia no superior a 900 € cadascuna, destinades exclusivament al finançament de les despeses originades en la realització dels projectes seleccionats.

SEGONA. Aquests projectes es duran a terme al llarg del curs escolar 2022- 2023. Si les característiques del treball a realitzar exigeixen una major duració, s’indicaran les etapes i els resultats a assolir en cada curs acadèmic.

TERCERA. Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona o entitat de les comarques de Castelló; de manera preferent, els membres de la comunitat educativa (professorat, pares i mares, i alumnat coordinat per algun professor o professora) de centres docents públics corresponents als nivells d’ensenyament no universitari.

Tot organisme que no siga centre docent públic ha de presentar el certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

QUARTA. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 11 de novembre de 2022.

CINQUENA. Les sol·licituds s’hauran de presentar, personalment o per correu, a:
Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” Universitat Jaume I ESTCE, despatx TI2020DL 12071 Castelló de la Plana
@:catedrasolerigodes@gmail.com
Tel: 964729076
www.catedrasolerigodes.org

SISENA. Els projectes per als quals se sol·licita l’ajuda corresponent hauran d’estar emmarcats en alguna de les modalitats següents: 

- Investigació educativa
- Innovació en qualsevol aspecte vinculat a la renovació pedagògica
- Elaboració de materials didàctics


La característica comuna dels projectes seleccionats serà l’aportació d’elements que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador.

SETENA. Juntament amb la sol·licitud per participar en aquesta convoca- tòria, que inclourà les dades individuals i/o del centre escolar de les persones sol·licitants, caldrà adjuntar una breu descripció del treball a realitzar, que contindrà, si més no: la contextualització del treball, la descripció dels objectius finals i/o parcials del projecte, el pla de treball, els recursos disponibles, les necessitats pressupostàries i la proposta d’avaluació del projecte. A més de presentar els originals impresos en paper, els participants els acompanyaran del seu suport informàtic (USB, CD, correu electrònic). Aquest projecte haurà d’estar redactat en valencià, així com la memòria justificativa.

VUITENA. Les persones coordinadores de cada projecte es comprometen a lliurar la memòria al final de la tasca realitzada, abans del 29 de setembre de l’any 2023, així com els resultats assolits, que variaran en funció de la naturalesa del treball: resultats de la investigació o de la innovació, materials elaborats, etc.

NOVENA. La Comissió de Selecció, integrada pels membres del Consell Acadèmic de la Fundació, comunicarà als interessats els projectes acceptats, abans del 22 de novembre de 2022.

DESENA. Als projectes seleccionats se’ls assignarà una tercera part de la dotació econòmica atorgada a inici de gener de 2023. La resta de l’ajuda atorgada es farà efectiva en un moment posterior al lliurament de la memòria, ressenyada a la base vuitena.  

En cas de no realitzar el projecte o no presentar la memòria, el beneficiari tornarà l’ajuda rebuda. En rebre l’ajuda, tant el primer com el segon pagament, els premiats es comprometen a entregar un certificat que ho justifique.

ONZENA. Les despeses generades en la realització del projecte hauran de ser justificades documentalment en el moment de lliurament de la memòria. A més a més, si el projecte està realitzat des de l’àmbit d’un centre docent o de qualsevol entitat, aquesta documentació haurà de reflectir, necessàriament, el vistiplau de l’equip directiu o de la junta directiva corresponent.

DOTZENA. El Consell Acadèmic de la Fundació podrà proposar, en un moment posterior, l’edició, la divulgació a través de la pàgina web de la Fundació o la difusió dels resultats dels treballs, si la qualitat i l’interès del contingut així ho aconsella. En aquest sentit, es reserva els drets de la primera edició dels materials seleccionats; atenent, en qualsevol cas, a la normativa vigent sobre aquest aspecte.

TRETZENA. Com a criteris de selecció es tindrà en compte:


- Adequació entre els objectius proposats i les finalitats d’aquesta convocatòria, exposades en la introducció.
- Interès de la proposta.
- Novetat dels àmbits triats.
- Justificació de la necessitat d’ajuda econòmica segons el que apareix a la base primera.
- Possibilitat d’incidència en els projectes educatius dels centres docents respectius.
- Nombre de participants.

CATORZENA. L’enviament de les sol·licituds comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en elles serà resolta per la Co- missió de Selecció.

Castelló de la Plana, a setembre de 2022

diumenge, 12 de setembre del 2021

XXII CONCURS D’AJUDES “Càtedra Enric Soler i Godes”

 

Amb el propòsit d’estimular la participació en projectes que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador, la FUNDACIÓ “CÀTEDRA ENRIC SOLER I GODES” convoca el XXII Concurs d’Ajudes per a Projectes d’Investigació i Innovació Educativa. Aquesta convocatòria està orientada a promoure en el món de l’ensenyament uns àmbits de treball i reflexió que servisquen per a la necessària renovació pedagògica, alhora que vol ser una ajuda a totes aquelles persones que s’esforcen en la recerca d’una escola cada vegada més lliure, i per tant més crítica; més participativa, i per tant més democràtica; més integradora, i per tant més solidària; i més arrelada al medi, i per tant més valenciana; per a la qual cosa s’estipulen les següents:
 
 

 
BASES

PRIMERA. La Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” convoca el “XXII Concurs d’Ajudes per a Projectes d’Investigació i Innovació Educativa”, que consisteix en la concessió d’un màxim de 10 ajudes econòmiques, dotades amb una quantia no superior a 900 € cadascuna, destinades exclusivament al finançament de les despeses originades en la realització dels projectes seleccionats.

SEGONA. Aquests projectes es duran a terme al llarg del curs escolar 2021- 2022. Si les característiques del treball a realitzar exigeixen una major duració, s’indicaran les etapes i els resultats a assolir en cada curs acadèmic.

TERCERA. Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona o entitat de les comarques de Castelló; de manera preferent, els membres de la comunitat educativa (professorat, pares i mares, i alumnat coordinat per algun professor o professora) de centres docents públics corresponents als nivells d’ensenyament no universitari.

Tot organisme que no siga centre docent públic ha de presentar el certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

QUARTA. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 12 de novembre de 2021.

CINQUENA. Les sol·licituds s’hauran de presentar, personalment o per correu, a:
Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” Universitat Jaume I ESTCE,
despatx TI2020DL 12071 Castelló de la Plana @:catedrasolerigodes@gmail.com
Tel: 964 729076 www.catedrasolerigodes.org

SISENA. Els projectes per als quals se sol·licita l’ajuda corresponent hauran d’estar emmarcats en alguna de les modalitats següents:
- Investigació educativa
- Innovació en qualsevol aspecte vinculat a la renovació pedagògica
- Elaboració de materials didàctics
La característica comuna dels projectes seleccionats serà l’aportació d’elements que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador.

SETENA. Juntament amb la sol·licitud per participar en aquesta convoca- tòria, que inclourà les dades individuals i/o del centre escolar de les persones sol·licitants, caldrà adjuntar una breu descripció del treball a realitzar, que contindrà, si més no: la contextualització del treball, la descripció dels objectius  finals i/o parcials del projecte, el pla de treball, els recursos disponibles, les necessitats pressupostàries i la proposta d’avaluació del projecte. A més de presentar els originals impresos en paper, els participants els acompanyaran del seu suport informàtic (USB, CD, correu electrònic).

VUITENA. Les persones coordinadores de cada projecte es comprometen a lliurar la memòria al final de la tasca realitzada, abans del 27 de setembre de l’any 2022, així com els resultats assolits, que variaran en funció de la naturalesa del treball: resultats de la investigació o de la innovació, materials elaborats, etc.

NOVENA. La Comissió de Selecció, inte- grada pels membres del Consell Acadèmic de la Fundació, comunicarà als interessats els projectes acceptats, abans del 26 de novembre de 2021.

DESENA. Als projectes seleccionats se’ls assignarà una tercera part de la dotació econòmica atorgada a inici de gener de 2022. La resta de l’ajuda atorgada es farà efectiva en un moment posterior al lliurament de la memòria, ressenyada a la base vuitena. En cas de no realitzar el projecte o no presentar la memòria, el beneficiari tornarà l’ajuda rebuda.
En rebre l’ajuda, tant el primer com el segon pagament, els premiats es comprometen a entregar un certificat que ho justifique.

ONZENA. Les despeses generades en la realització del projecte hauran de ser justificades documentalment en el moment de lliurament de la memòria. A més a més, si el projecte està realitzat des de l’àmbit d’un centre docent o de qualsevol entitat, aquesta documentació haurà de reflectir, necessàriament, el vistiplau de l’equip directiu o de la junta directiva corresponent.

DOTZENA. El Consell Acadèmic de la Fundació podrà proposar, en un moment posterior, l’edició, la divulgació a través de la pàgina web de la Fundació o la difusió dels resultats dels treballs, si la qualitat i l’interés del contingut així ho aconsella. En aquest sentit, es reserva els drets de la primera edició dels materials seleccionats; atenent, en qualsevol cas, a la normativa vigent sobre aquest aspecte.

TRETZENA. Com a criteris de selecció es tindrà en compte:
- Adequació entre els objectius proposats i les finalitats d’aquesta convocatòria, exposades en la introducció.
- Interés de la proposta.
- Novetat dels àmbits triats.
- Justificació de la necessitat d’ajuda econòmica segons el que apareix a la base primera.
- Possibilitat d’incidència en els projectes educatius dels centres docents respectius.
- Nombre de participants.

CATORZENA. L’enviament de les sol·licituds comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en elles serà resolta per la Comissió de Selecció.

Castelló de la Plana, setembre 2021