diumenge, 12 de setembre de 2021

XXII CONCURS D’AJUDES “Càtedra Enric Soler i Godes”

 

Amb el propòsit d’estimular la participació en projectes que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador, la FUNDACIÓ “CÀTEDRA ENRIC SOLER I GODES” convoca el XXII Concurs d’Ajudes per a Projectes d’Investigació i Innovació Educativa. Aquesta convocatòria està orientada a promoure en el món de l’ensenyament uns àmbits de treball i reflexió que servisquen per a la necessària renovació pedagògica, alhora que vol ser una ajuda a totes aquelles persones que s’esforcen en la recerca d’una escola cada vegada més lliure, i per tant més crítica; més participativa, i per tant més democràtica; més integradora, i per tant més solidària; i més arrelada al medi, i per tant més valenciana; per a la qual cosa s’estipulen les següents:
 
 

 
BASES

PRIMERA. La Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” convoca el “XXII Concurs d’Ajudes per a Projectes d’Investigació i Innovació Educativa”, que consisteix en la concessió d’un màxim de 10 ajudes econòmiques, dotades amb una quantia no superior a 900 € cadascuna, destinades exclusivament al finançament de les despeses originades en la realització dels projectes seleccionats.

SEGONA. Aquests projectes es duran a terme al llarg del curs escolar 2021- 2022. Si les característiques del treball a realitzar exigeixen una major duració, s’indicaran les etapes i els resultats a assolir en cada curs acadèmic.

TERCERA. Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona o entitat de les comarques de Castelló; de manera preferent, els membres de la comunitat educativa (professorat, pares i mares, i alumnat coordinat per algun professor o professora) de centres docents públics corresponents als nivells d’ensenyament no universitari.

Tot organisme que no siga centre docent públic ha de presentar el certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

QUARTA. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 12 de novembre de 2021.

CINQUENA. Les sol·licituds s’hauran de presentar, personalment o per correu, a:
Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” Universitat Jaume I ESTCE,
despatx TI2020DL 12071 Castelló de la Plana @:catedrasolerigodes@gmail.com
Tel: 964 729076 www.catedrasolerigodes.org

SISENA. Els projectes per als quals se sol·licita l’ajuda corresponent hauran d’estar emmarcats en alguna de les modalitats següents:
- Investigació educativa
- Innovació en qualsevol aspecte vinculat a la renovació pedagògica
- Elaboració de materials didàctics
La característica comuna dels projectes seleccionats serà l’aportació d’elements que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador.

SETENA. Juntament amb la sol·licitud per participar en aquesta convoca- tòria, que inclourà les dades individuals i/o del centre escolar de les persones sol·licitants, caldrà adjuntar una breu descripció del treball a realitzar, que contindrà, si més no: la contextualització del treball, la descripció dels objectius  finals i/o parcials del projecte, el pla de treball, els recursos disponibles, les necessitats pressupostàries i la proposta d’avaluació del projecte. A més de presentar els originals impresos en paper, els participants els acompanyaran del seu suport informàtic (USB, CD, correu electrònic).

VUITENA. Les persones coordinadores de cada projecte es comprometen a lliurar la memòria al final de la tasca realitzada, abans del 27 de setembre de l’any 2022, així com els resultats assolits, que variaran en funció de la naturalesa del treball: resultats de la investigació o de la innovació, materials elaborats, etc.

NOVENA. La Comissió de Selecció, inte- grada pels membres del Consell Acadèmic de la Fundació, comunicarà als interessats els projectes acceptats, abans del 26 de novembre de 2021.

DESENA. Als projectes seleccionats se’ls assignarà una tercera part de la dotació econòmica atorgada a inici de gener de 2022. La resta de l’ajuda atorgada es farà efectiva en un moment posterior al lliurament de la memòria, ressenyada a la base vuitena. En cas de no realitzar el projecte o no presentar la memòria, el beneficiari tornarà l’ajuda rebuda.
En rebre l’ajuda, tant el primer com el segon pagament, els premiats es comprometen a entregar un certificat que ho justifique.

ONZENA. Les despeses generades en la realització del projecte hauran de ser justificades documentalment en el moment de lliurament de la memòria. A més a més, si el projecte està realitzat des de l’àmbit d’un centre docent o de qualsevol entitat, aquesta documentació haurà de reflectir, necessàriament, el vistiplau de l’equip directiu o de la junta directiva corresponent.

DOTZENA. El Consell Acadèmic de la Fundació podrà proposar, en un moment posterior, l’edició, la divulgació a través de la pàgina web de la Fundació o la difusió dels resultats dels treballs, si la qualitat i l’interés del contingut així ho aconsella. En aquest sentit, es reserva els drets de la primera edició dels materials seleccionats; atenent, en qualsevol cas, a la normativa vigent sobre aquest aspecte.

TRETZENA. Com a criteris de selecció es tindrà en compte:
- Adequació entre els objectius proposats i les finalitats d’aquesta convocatòria, exposades en la introducció.
- Interés de la proposta.
- Novetat dels àmbits triats.
- Justificació de la necessitat d’ajuda econòmica segons el que apareix a la base primera.
- Possibilitat d’incidència en els projectes educatius dels centres docents respectius.
- Nombre de participants.

CATORZENA. L’enviament de les sol·licituds comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en elles serà resolta per la Comissió de Selecció.

Castelló de la Plana, setembre 2021

dijous, 22 d’octubre de 2020

XXI CONCURS D’AJUDES “Càtedra Enric Soler i Godes”

 XXI CONCURS D’AJUDES “Càtedra Enric Soler i Godes” 

Amb el propòsit d’estimular la participació en projectes que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador, la FUNDACIÓ “CÀTEDRA ENRIC SOLER I GODES” convoca el XXI Concurs d’Ajudes per a Projectes d’Investigació i Innovació Educativa. Aquesta convocatòria està orientada a promoure en el món de l’ensenyament uns àmbits de treball i reflexió que servisquen per a la necessària renovació pedagògica, alhora que vol ser una ajuda a totes aquelles persones que s’esforcen en la recerca d’una escola cada vegada més lliure, i per tant més crítica; més participativa, i per tant més democràtica; més integradora, i per tant més solidària; i més arrelada al medi, i per tant més valenciana.


BASES


PRIMERA. La Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” convoca el “XXI Concurs d’Ajudes per a Projectes d’Investigació i Innovació Educativa”, que consisteix en la concessió d’un màxim de 10 ajudes econòmiques, dotades amb una quantia no superior a 900 € cadascuna, desti- nades exclusivament al finançament de les despeses originades en la realització dels projectes seleccionats.

SEGONA. Aquests projectes es duran a terme al llarg del curs escolar 2020- 2021. Si les característiques del treball a realitzar exigeixen una major duració, s’indicaran les etapes i els resultats a assolir en cada curs acadèmic.

TERCERA. Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona o entitat de les comarques de Castelló; de manera preferent, els membres de la comunitat educativa (professorat, pares i mares, i alumnat coordinat per algun professor o professora) de centres docents públics corresponents als nivells d’ensenyament no universitari.

Tot organisme que no siga centre docent públic ha de presentar el certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

QUARTA. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 12 de novembre de 2020.

CINQUENA. Les sol·licituds s’hauran de presentar, personalment o per correu, a:
Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” Universitat Jaume I ESTCE,
despatx TI2020DL 12071 Castelló de la Plana @:catedrasolerigodes@gmail.com
Tel: 964 72907 www.catedrasolerigodes.org

SISENA. Els projectes per als quals se sol·licita l’ajuda corresponent hauran d’estar emmarcats en alguna de les mo- Investigació educativa
- Innovació en qualsevol aspecte vinculat a la renovació pedagògica
- Elaboració de materials didàctics
La característica comuna dels projectes seleccionats serà l’aportació d’elements que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador.

SETENA. Juntament amb la sol·licitud per participar en aquesta convoca- tòria, que inclourà les dades individuals i/o del centre escolar de les persones sol·licitants, caldrà adjuntar una breu descripció del treball a realitzar, que contindrà, si més no: la contextualització del treball, la descripció dels objectius  nals i/o parcials del projecte, el pla de treball, els recursos disponibles, les necessitats pressupostàries i la proposta d’avaluació del projecte. A més de presentar els originals impresos en paper, els participants els acompanyaran del seu suport informàtic (USB, CD, correu electrònic).

VUITENA. Les persones coordinadores de cada projecte es comprometen a lliu- rar la memòria al final de la tasca realit- zada, abans del 25 de setembre de l’any 2021, així com els resultats assolits, que variaran en funció de la naturalesa del treball: resultats de la investigació o de la innovació, materials elaborats, etc.

NOVENA. La Comissió de Selecció, inte- grada pels membres del Consell Acadè- mic de la Fundació, comunicarà als interessats els projectes acceptats, abans del 26 de novembre de 2020.

DESENA. Als projectes seleccionats se’ls assignarà una tercera part de la dotació econòmica atorgada a inici de gener de 2021. La resta de l’ajuda atorgada es farà efectiva en un moment posterior al lliurament de la memòria, ressenyada a la base vuitena. En cas de no realitzar el projecte o no presentar la memòria, el beneficiari tornarà l’ajuda rebuda.

En rebre l’ajuda, tant el primer com el segon pagament, els premiats es comprometen a entregar un certificat que ho justifique.

ONZENA. Les despeses generades en la realització del projecte hauran de ser justificades documentalment en el moment de lliurament de la memòria. A més a més, si el projecte està realitzat des de l’àmbit d’un centre docent o de qualsevol entitat, aquesta documentació haurà de reflectir, necessàriament, el vistiplau de l’equip directiu o de la junta directiva corresponent.

DOTZENA. El Consell Acadèmic de la Fundació podrà proposar, en un moment posterior, l’edició, la divulgació a través de la pàgina web de la Fundació o la difusió dels resultats dels treballs, si la qualitat i l’interés del contingut així ho aconsella. En aquest sentit, es reserva els drets de la primera edició dels materials seleccionats; atenent, en qualsevol cas, a la normativa vigent sobre aquest aspecte.

TRETZENA. Com a criteris de selecció es tindrà en compte:
- Adequació entre els objectius proposats i les finalitats d’aquesta convocatòria, exposades en la introducció.
- Interés de la proposta.
- Novetat dels àmbits triats.
- Justificació de la necessitat d’ajuda econòmica segons el que apareix a la base primera.
- Possibilitat d’incidència en els projectes educatius dels centres docents respectius.
- Nombre de participants.

CATORZENA. L’enviament de les sol·licituds comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en elles serà resolta per la Co- missió de Selecció.

Castelló de la Plana, setembre 2020


dimarts, 29 d’octubre de 2019

Exposició 'Equipo Hoz: Experiències Artístic-Educatives al Museu'

Per celebrar els 20 anys dels Premis de la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes, i celebrant la donació del material de la família del mestre Ferran Morell, presentem un projecte expositiu en el marc de la Setmana Soler i Godes.
L'Exposició 'Equipo Hoz: Experiències Artístic-Educatives al Museu' s'inaugurarà el dia 7 de novembre a les 18.30 hores a la sala polifuncional del Menador, i romandrà oberta fins al 29 de novembre. Esteu tots convidats i us animem a participar d'aquesta mitjançant la participació en les diferents activitats artístiques dissenyades a partir de les obres del mestre Ferran Morell.
 
 

dilluns, 30 de setembre de 2019

XX CONCURS D’AJUDES “Càtedra Enric Soler i Godes”


BASES


PRIMERA. La Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” convoca el “XX Concurs d’Ajudes per a Projectes d’Investigació i Innovació Educativa”, que consisteix en la concessió d’un màxim de 10 ajudes econòmiques, dotades amb una quantia no superior a 900 € cadascuna, destinades exclusivament al finançament de les despeses originades en la realització dels projectes seleccionats.

SEGONA. Aquests projectes es duran a terme al llarg del curs escolar 2019- 2020. Si les característiques del treball a realitzar exigeixen una major duració, s’indicaran les etapes i els resultats a assolir en cada curs acadèmic.

TERCERA. Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona o entitat de les comarques de Castelló; de manera preferent, els membres de la comunitat educativa (professorat, pares i mares, i alumnat coordinat per algun professor o professora) de centres docents públics corresponents als nivells d’ensenyament no universitari.

Tot organisme que no siga centre docent públic ha de presentar el certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

QUARTA. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre de 2019.

CINQUENA. Les sol·licituds s’hauran de presentar, personalment o per correu, a:
Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” Universitat Jaume I ESTCE,
despatx TI2020DL 12071 Castelló de la Plana @:catedrasolerigodes@gmail.com
Tel: 964 72907 www.catedrasolerigodes.org

SISENA. Els projectes per als quals se sol·licita l’ajuda corresponent hauran d’estar emmarcats en alguna de les modalitats següents:


- Investigació educativa
- Innovació en qualsevol aspecte vinculat a la renovació pedagògica
- Elaboració de materials didàctics
La característica comuna dels projectes seleccionats serà l’aportació d’elements que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador.

SETENA. Juntament amb la sol·licitud per participar en aquesta convoca- tòria, que inclourà les dades individuals i/o del centre escolar de les persones sol·licitants, caldrà adjuntar una breu descripció del treball a realitzar, que contindrà, si més no: la contextualització del treball, la descripció dels objectius  nals i/o parcials del projecte, el pla de treball, els recursos disponibles, les necessitats pressupostàries i la proposta d’avaluació del projecte. A més de presentar els originals impresos en paper, els participants els acompanyaran del seu suport informàtic (USB, CD, correu electrònic).

VUITENA. Les persones coordinadores de cada projecte es comprometen a lliurar la memòria al final de la tasca realitzada, abans del 25 de setembre de l’any 2020, així com els resultats assolits, que variaran en funció de la naturalesa del treball: resultats de la investigació o de la innovació, materials elaborats, etc.

NOVENA. La Comissió de Selecció, integrada pels membres del Consell Acadèmic de la Fundació, comunicarà als interessats els projectes acceptats, abans del 23 de novembre de 2019.

DESENA. Als projectes seleccionats se’ls assignarà una tercera part de la dotació econòmica atorgada a inici de gener de 2020. La resta de l’ajuda atorgada es farà efectiva en un moment posterior al lliurament de la memòria, ressenyada a la base vuitena. En cas de no realitzar el projecte o no presentar la memòria, el beneficiari tornarà l’ajuda rebuda.


En rebre l’ajuda, tant el primer com el segon pagament, els premiats es comprometen a entregar un certificat que ho justifique.

ONZENA. Les despeses generades en la realització del projecte hauran de ser justificades documentalment en el moment de lliurament de la memòria. A més a més, si el projecte està realitzat des de l’àmbit d’un centre docent o de qualsevol entitat, aquesta documentació haurà de reflectir, necessàriament, el vistiplau de l’equip directiu o de la junta directiva corresponent.

DOTZENA. El Consell Acadèmic de la Fundació podrà proposar, en un moment posterior, l’edició, la divulgació a través de la pàgina web de la Fundació o la difusió dels resultats dels treballs, si la qualitat i l’interés del contingut així ho aconsella. En aquest sentit, es reserva els drets de la primera edició dels materials seleccionats; atenent, en qualsevol cas, a la normativa vigent sobre aquest aspecte.

TRETZENA. Com a criteris de selecció es tindrà en compte:


- Adequació entre els objectius proposats i les finalitats d’aquesta convocatòria, exposades en la introducció.
- Interés de la proposta.
- Novetat dels àmbits triats.
- Justificació de la necessitat d’ajuda econòmica segons el que apareix a la base primera.
- Possibilitat d’incidència en els projectes educatius dels centres docents respectius.
- Nombre de participants.

CATORZENA. L’enviament de les sol·licituds comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en elles serà resolta per la Co- missió de Selecció.

Castelló de la Plana, juny 2019
dimarts, 18 de juny de 2019

Carme Miquel, Sempre amb nosaltres

Carme Miquel, Sempre amb nosaltres 

 Parlar de Carme Miquel (la Nucia, 1945 – 2019) és parlar de cultura, educació i llengua. Ha escrit una trentena de llibres, fou una de les impulsores de l’ensenyament en valencià fa més de 50 anys, sota els principis de la renovació pedagògica Freinet. Carme ha sigut una d’aquestes mestres que ensenyen des del cor i ho ha fet amb il·lusió, convicció  i dedicació durant 40 anys. L’essència que perviu en Carme ha sigut la generositat de compartir amb tothom allò que la dota d’identitat: l’estima pel valencià.  (Escola Valenciana, 2019)

La Fundació Càtedra Enric Soler i Godes treballa any rere any per mantenir la memòria dels mestres freinetistes de les nostres terres a través de publicacions, i tot això s'aconsegueix gràcies a la dedicació i estima per la cultura, la llengua i l'educació de mestres i investigadores com Carme Miquel.

Les persones que vulguen donar l’últim adéu a Carme Miquel ho podran fer el dimecres 19 de juny a partir de les 9 hores al Tanatori Municipal de València. El sepeli tindrà lloc demà a les 19 hores en el Cementeri Municipal de València

Carme, moltes gràcies companya. Que la terra et siga lleu.

dimecres, 14 de novembre de 2018

XVII Setmana Enric Soler i Godes

XVII Setmana Enric Soler i Godes
Com cada any, des de la Fundació, celebrem la Setmana Enric Soler i Godes, en aquest cas la dissetena edició. Aquesta comença amb el la presentació del disc Mestres de la Paraula en un concert al Teatre del Raval, el dia 19 de novembre i clou el 30 de novembre amb l'entrega dels 'XIX Premis Enric Soler i Godes a la Innovació Educativa'.

Us animem a vindre, així com a la resta d'activitats organitzades, que podeu consultar a continuació. Agraïm també difusió de les jornades.
Dilluns 19 de novembre

19.00 h Concert Mestres de la Paraula.

La Fundació Càtedra Enric Soler i Godes, en el centenari del naixement del mestre, l’any 2003, va publicar aquesta creació literària i musical, sota el títol Mestres de la paraula. Avui, 15 anys després, en el marc de la commemoració del 25é aniversari de la seua mort, té la satisfacció de procedir a la reedició del treball anterior, on els seus poemes figuraven al costat dels de Carles Salvador, Bernat Artola i Miquel Peris, musicats pel guitarrista i compositor Manel Brancal i recitats per l’actor Miquel Àngel Prades. En aquest cas, amb la inclusió de tres poemes d’un altre mestre i poeta de les nostres comarques, Manel Garcia Grau, que ens va deixar en aquest interval de temps, massa jove, amb el llegat d’una obra extensa i de qualitat singular.

Músics:
Manel Brancal: guitarres i direcció musical
Miquel Angel Prades: veu 
Sven Valcárcel: violí
Jano Montón:  violoncel

Lloc: Teatre del Raval, Carrer del Comte Pestagua, 38, Castelló

Dimarts 27 de novembre

18.00 h Visita al Refugi antiaeri de la Plaça Tetuán
de Castelló
, espai museístic dins del MUCC, el Museu Urbà de la Ciutat de Castelló.

Lloc: Plaça Tetuán, Castelló

19.00 h Presentació dels projectes d’Innovació Educativa Unitats didàctiques: Castelló Republicà, La Guerra Civil a Castelló i El primer franquisme a Castelló i visionat del vídeo realitzat, a càrrec de Joan Miquel Palomar amb el grup per la Recerca de la Memòria Històrica a Castelló.

Organització: Fundació Càtedra Enric Soler i Godes
Col·laboració: Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló
Lloc: Sala de conferències del Menador, Plaça Hort
dels Corders, 4, Castelló

Dijous 29 de novembre

19.00 h Presentació del projecte Recreacas (Reciclatge Creatiu a Castelló). Projecte cultural per a treballar la creativitat, orientat a la sostenibilitat i a la investigació sobre els materials de rebuig. A càrrec d’Empar Martell amb el grup de treball Bufanúvols.

Organització: Fundació Càtedra Enric Soler i Godes
Col·laboració: Grup de Treball Bufanúvols, MRP.
Lloc: Sala de conferències del Menador,
Plaça Hort dels Corders, 4, Castelló

Dijous 29 i divendres
30 de novembre


V Jornades d’Investigació dels Quaderns Freinet. La represa del moviment Freinet 1960-1977


Lloc: Sala de reunions de la Biblioteca de la UJI

+ informació

catedrasolerigodes@gmail.com

Divendres 30 de novembre


XIX Premi Enric Soler i Godes a la Innovacio Educativa
20.00 h Lliurament de premis
:


Individual: Empar Martell

Col·lectiu: IES Jaume I, BorrianaMantenidora: Núria Vizcarro

Actuació: Michel Llorens, Manel Brancal
i Miguel Àngel Prades

21.00 h Sopar

Lloc: Salons de l’Hotel Intur de Castelló

Per reservar tiquet per al sopar (30€) adreceu-vos al telèfon 964729076 o al correu electrònic:
catedrasolerigodes@gmail.com


dijous, 6 de setembre de 2018

RelacionAr’T Jornades Formatives

RelacionAr’T Jornades Formatives

Nous entorns d’aprenentatge per a les arts i la cultura

 

 

Dates: divendres 19 i dissabte 20 d’octubre de 2018.

· Lloc: Menador. Espai cultural. Plaça de l’Hort dels Corders, 4, 12001 Castelló de la Plana.

· Destinataris: Personal docent en general, gestors culturals, professionals de l’àmbit de la divulgació de patrimoni, professionals de l’educació en museus, alumnat de Magisteri, alumnat de BBAA, alumnat de titulacions relacionades amb l’educació i les ciències humanes, tota aquella persona interessada en l’educació en general, en l’educació artística i en l’educació des de l’àmbit no formal.


· Per apuntar-se:

Personal docent: CEFIRE Castelló: http://mestreacasa.gva.es/web/cefirecastello/inscripcio

Personal no docent: https://goo.gl/forms/vp6CFjZCFssOhyFa2

· Contacte: castellon.avalem@gmail.com


Programa de les Jornades

Sessió 1. Divendres 19 d’octubre
17.30 Recepció d’assistents.
18.00 Presentació de les jornades.
18.30 Ponència. Dra. GLÒRIA JOVÉ (ULl).El projecte «El museu és una escola…»
19.15 Ponència. Dra. PALOMA PALAU (UJI).La creació artística a la formació del professorat
20.00 Debat i conclusions.


Sessió 2. Dissabte 20 d’octubre  
9.30 Ponència. Dr. RICARD HUERTA (UV). Xarxes col·laboratives per a la inclusió social.
10.15 Presentació llibre.«Nous entorns d’aprenentatge per a les arts i la cultura»
10.45 Ponència. Dr. MARC RIBERA (Museu del Taulell «Manolo Safont» / AVALEM)
Un museu, un(s) model(s), un compromís. Propostes per connectar entorns educatius.
11.30 Descans.
12.00 Ponència. ESTER VENTURA (UV/UJI) Entorns educatius innovadors. Ús de la stop-motion en la formació de docents d’educació artística.
12.45 Ponència. Dra. MARIA JOSÉ GÓMEZ (CREARI /Espaicinema) L’art com a transformador d’espais, dels instituts als museus amb Second Round.
13.30 Debat i conclusions.