dimecres, 9 de novembre del 2016

XV Setmana Enric Soler i Godes


DIMECRES 23 DE NOVEMBRE

18:00h. Presentació del projecte ‘Parcs i jardins de Castelló de la Plana’, a càrrec d’alumnes de l’IES J.B. Porcar amb el professor Ricard Pitarch.

Lloc: Saló d’actes del Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega.


DIJOUS 24 DE NOVEMBRE 

1r DIA  IV JORNADES D’INVESTIGADORS ENTORN DELS QUADERNS FREINET (1931-39)

Lloc: Saló d'actes de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, UJI.

09:30h.–10:00h. Recepció i inauguració de les Jornades

10:00h.-11:30h. Ponència: “Les mestres freinetistes: qüestió de noms?”  a càrrec de Carmen Agulló (Universitat de València)

11:30h.-12h. Descans

12:00h.-13’30h. Taula rodona: “Les mestres freinetistes durant la República”. Moderador: Ferran Zurriaga (MCEP.PV). Intervenen: Carmen Agulló (Universitat de València), Antonio García Madrid (Universitat Pontifícia de Salamanca), Fernando Jiménez Mier y Terán (Universitat Autònoma Nacional     de Mèxic), Salomó Marqués (Universitat  de Girona) i Alfred Ramos (MCEP.PV)

16:00h.-17:00h.Taula redona: “Mestres freinetistes durant  la Dictadura: Resistència i innovació”. Moderadora: Mercé Viana (MCEP.PV). Intervenen les mestres del MCEP.PV: Pilar Calatayud, Adela Costa, Maria Pérez, Carme Miquel i Roser Santolària

17:00h.-17:30h. Descans

17:30h.-19h. Taula rodona: “Les mestres freinetistes a l’actualitat”. Moderadora: Intervenen les mestres del MCEP.PV:  Xusa Alemay, Rosella Antolí, Glòria González, Paqui Vidal.19:00h. Presentació del llibre: Les Mestres freinetistes, a càrrec dels autors

Lloc: Llibreria Babel de Castelló de la PlanaDIVENDRES 25 DE NOVEMBRE

2n DIA  IV JORNADES D’INVESTIGADORS ENTORN DELS QUADERNS FREINET (1931-39)

Lloc: Biblioteca de l'UJI, 5a planta
 
10:00h.-11:00h. Taller d’investigadors freinetistes “Els quaderns freinetistes a l’Estat Espanyol durant  la II República. Situació de les investigacions actuals”.

11:00h.- 11’30h. Descans

11’30h-13h. Taller d’investigadors freinetistes “Els quaderns freinetistes a l’Estat Espanyol durant  la II República. Situació de les investigacions actuals”.

13:00–14:00h. Conclusions i acte de clausura de les Jornades


XVII Premi Enric Soler i Godes a la innovació educativa.

 
20:00h. Lliurament de premis

Individual: Rafa Mollà Picó

Col·lectiu: CEIP Lluís Revest


Mantenidor: Ximo Montañés

Actuació: The Smokings

21:30h. Sopar

Lloc: Salons del Hotel Intur de Castelló.

Per reservar tiquet per al sopar (30 €) adreceu-vos al telèfon 964729076 o al correu electrònic catedrasolerigodes@gmail.com

dilluns, 5 de setembre del 2016

XVII CONCURS D’AJUDES “Càtedra Enric Soler i Godes”

 
BASES


PRIMERA. La Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” convoca el “XVIIè concurs
d’ajudes PER a projectes d’investigació i innovació educativa”, que consisteix en la concessió d’un màxim de 10 ajudes econòmiques, dotades amb una quantia no superior a 900 € cadascuna, destinades exclusivament al finançament de les despeses originades en la realització dels projectes seleccionats.

SEGONA. Aquests projectes es duran a terme al llarg del curs escolar 2016-2017. Si les característiques del treball a realitzar exigeixen una major duració, s’indicaran les etapes i els resultats a assolir en cada curs acadèmic.

TERCERA. Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona o entitat de les comarques de Castelló; de manera preferent, els membres de la comunitat educativa (professorat, pares i mares, i alumnat coordinat per algun professor o professora) de centres docents públics corresponents als nivells d’ensenyament no universitari.
Tot organisme que no siga centre docent públic ha de presentar el certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

QUARTA. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre de 2016.

CINQUENA. Les sol·licituds s’hauran de presentar, personalment o per correu, a:

Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes”
Universitat Jaume I ESTCE,
despatx TI2020DL 12071 Castelló de la Plana
@:catedrasolerigodes@gmail.com
Tel: 964 72907
www.catedrasolerigodes.cat

SISENA. Els projectes per als quals se sol·licita l’ajuda corresponent hauran d’estar emmarcats en alguna de les modalitats següents:

- Investigació educativa
- Innovació en qualsevol aspecte vinculat
a la renovació pedagògica
- Elaboració de materials didàctics
La característica comuna dels projectes seleccionats
serà l’aportació d’elements que
ajuden a la construcció i promoció d’una
escola valenciana amb esperit renovador.

SETENA. Juntament amb la sol·licitud per participar en aquesta convocatòria, que inclourà les dades individuals i/o del centre escolar de les persones sol·licitants, caldrà adjuntar una breu descripció del treball a realitzar, que contindrà, si més no: la contextualització del treball, la descripció dels objectius finals i/o parcials del projecte, el pla de treball, els recursos disponibles, les necessitats
pressupostàries i la proposta d’avaluació del projecte. A més de presentar els originals impresos en paper, els participants els acompanyaran del seu suport informàtic (USB, CD, etc.).

VUITENA. Les persones coordinadores de cada projecte es comprometen a lliurar la memòria final de la tasca realitzada, abans del 15 de setembre de l’any 2017, així com els resultats assolits, que
variaran en funció de la naturalesa del treball: resultats de la investigació o de la innovació, materials elaborats, etc.

NOVENA. La Comissió de Selecció, integrada pels membres del Consell Acadèmic de la Fundació, comunicarà personalment als interessats els projectes acceptats, abans del 23 de novembre de 2017.

DESENA. Als projectes seleccionats se’ls assignarà una tercera part de la dotació econòmica atorgada en el moment de la comunicació de la selecció. La resta de la ajuda atorgada es farà efectiva en un moment posterior al lliurament de la memòria, ressenyada a la base vuitena. En cas de no realitzar el projecte o no presentar la memòria, el beneficiari tornarà l’ajuda rebuda.

ONZENA. Les despeses generades en la realització del projecte hauran de ser justificades documentalment en el moment de lliurament de la memòria. A més a més, si el projecte està realitzat des de l’àmbit d’un centre docent o de qualsevol entitat, aquesta documentació haurà de reflectir, necessàriament, el vist-i-plau de l’equip directiu o de la junta directiva corresponent.

DOTZENA. El Consell Acadèmic de la Fundació podrà proposar, en un moment posterior, l’edició, la divulgació a través de la pàgina web de la Fundació o la difusió dels resultats dels treballs, si la qualitat i l’interés del contingut així ho aconsella. En aquest sentit, es reserva els drets de la primera edició dels materials seleccionats; atenent, en qualsevol cas, a la normativa vigent sobre aquest aspecte.

TRETZENA. Com a criteris de selecció es tindrà en compte:

- Adequació entre els objectius proposats i les finalitats d’aquesta convocatòria, exposades en la introducció.
- Interès de la proposta.
- Novetat dels àmbits triats.
- Justificació de la necessitat d’ajuda econòmica segons el que apareix a la base primera.
- Possibilitat d’incidència en els projectes educatius dels centres docents respectius.
- Nombre de participants.

CATORZENA. L’enviament de les sol·licituds comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en elles serà resolta per la Comissió
de Selecció.