BASES CONCURS MICROAJUDES


CONCURS D’AJUDES “Càtedra Enric Soler i Godes” PER A ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA

Amb el propòsit d’estimular aquelles activitats que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador, la Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” convoca el CONCURS D’AJUDES “Càtedra Enric Soler i Godes” per a activitats d’investigació i innovació educativa.

Aquesta convocatòria està orientada a promoure en el món de l’ensenyament uns àmbits de treball i reflexió que servesquen per a la necessària renovació pedagògica, amb especial presència del valencià alhora que vol ser una ajuda a totes aquelles persones que s’esforcen en la recerca d’una escola cada vegada més lliure, i per tant més crítica; més participativa, i per tant més democràtica; més integradora, i per tant més solidària; i més arrelada al medi, i per tant més valenciana; per a la qual cosa s’estipulen les següents:


BASES

PRIMERA. La Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” convoca el concurs d’ajudes PER a projectes d’investigació i innovació educativa”, que consisteix en la concessió d’ajudes econòmiques, dotades amb una quantia no superior a 160 euros, destinades al finançament de les despeses originades en la realització d’activitats acollides a la convocatòria. La Fundació destinarà a tal fi la quantitat màxima de 4000 euros.

SEGONA. Aquestes activitats es duran a terme al llarg dels dos darrers trimestres del curs escolar actual o el primer del curs escolar 2019-2020 / des del moment de la concessió de l’ajuda fins al mes de novembre del 2019.

TERCERA. Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona o entitat educativa de les comarques de Castelló /la Comunitat Valenciana; de manera preferent, els membres de la comunitat educativa (professorat, pares i mares, i alumnat coordinat per algun professor o professora) de centres docents corresponents als nivells d’ensenyament no universitari.

QUARTA. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de març de 2018.

CINQUENA. Les sol·licituds s’hauran de presentar, personalment o per correu, a:
Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes”
Campus de Borriol. Edifici B. Baix
Universitat Jaume I
Castelló de la Plana
Correu electrònic: catedrasolerigodes@gmail.com
Tel 964729076 Fax 964729077

SISENA. Les activitats per a les quals se sol·licita l’ajuda corresponent hauran de vincular-se al camp de la lectura i l’escriptura, el multilingüisme, l’ús de les noves tecnologies de la llengua, la literatura i l’espectacle musical o audiovisual, l’assistència a activitats externes, i el coneixement del medi.
Tractant-se d’una modalitat incorporada per primera vagada en el Concurs, es consideren “activitats” aquelles que tenen la centralitat en un dia determinat o en acció concreta. A títol d’exemple, les següents: activitat vinculada al Dia del Llibre o sant Jordi (presència d’escriptors o escriptores a l’aula, lectura col·lectiva d’obres, escriptura col·lectiva, participació en activitat social...); o bé, assistència a congrés o activitat de recerca i/o presentació de treballs vinculats temàticament a la convocatòria; o bé, realització d’una acció o activitat en l’àmbit de l’edició, l’espectacle musical o audiovisual, el doblatge, o l’ús de les noves tecnologies de la llengua; o bé activitats d’inclusió del valencià en la vida del centre; o bé activitats de coneixement del medi urbà o rural; o bé participació en les activitats organitzades o promogues per la FCESG o Escola Valenciana i institucions conveniades...

Especialment, es tindran en compte aquells projectes i activitats més vinculats al plantejament dels valors de les tècniques Freinet, i del paper de la llengua a l’escola, i de la producció de textos, de la lectura i l’escriptura, de la literatura infantojuvenil, i de l’ús de les noves tecnologies de la llengua i la literatura, vinculades a tals línies de treball del mestre Soler Godes, i d’aquesta Fundació.

I en tot cas, la característica comuna de les activitats seleccionades serà l’aportació d’elements que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador.

SETENA.
Juntament amb la sol·licitud per participar en aquesta convocatòria, que inclourà les dades individuals i/o del centre escolar de les persones sol·licitants, caldrà adjuntar una breu descripció de l’activitat a realitzar, que contindrà, si més no: la contextualització del treball, la descripció dels objectius finals i/o parcials de l’activitat, el pla de treball, els recursos disponibles, les necessitats pressupostàries i la proposta d’avaluació del projecte. A més de presentar la sol·licitud amb originals impresos, els participants l’acompanyaran del seu suport informàtic (CD).

VUITENA. Les persones coordinadores de cada activitat es comprometen a lliurar la memòria final de la tasca realitzada, en acabar immediatament aquesta, així com els resultats assolits, que variaran en funció de la naturalesa del treball, materials elaborats, resultats o ressò de les activitats etc...

NOVENA. La Comissió de Selecció, integrada pels membres del Consell Acadèmic de la Fundació, comunicarà personalment als interessats les activitats objecte d’ajuda, en un termini d’un mes després de finalitzar el de la convocatòria.

DESENA. A les activitats seleccionades, se’ls assignarà la dotació econòmica sencera, de la qual podran disposar en rebre la Fundació l’informe d’haver-se realitzat.

ONZENA. Les despeses generades en la realització del projecte hauran de ser justificades documentalment. A més a més, si el projecte està realitzat des de l’àmbit d’un centre docent o de qualsevol entitat, aquesta documentació haurà de reflectir, necessàriament, el vist-i-plau de l’equip directiu o de la junta directiva corresponent.

DOTZENA. El Consell Acadèmic de la Fundació podrà proposar, en un moment posterior, l’edició, la divulgació a través de la nostra pàgina web o la difusió dels resultats dels treballs, si la qualitat i l’interès del contingut així ho aconsella.

TRETZENA. Com a criteris de selecció es tindran en compte:
- Adequació entre els objectius proposats i les finalitats d’aquesta convocatòria, exposades en la introducció.
- Interés de la proposta.
- Novetat dels àmbits triats.
- Justificació de la necessitat d’ajuda econòmica.
- Possibilitat d’incidència en els projectes educatius dels centres docents respectius.
- Nombre de participants.

CATORZENA. L’enviament de les sol·licituds comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en elles serà resolta per la Comissió de Selecció.

Castelló de la Plana, 15 de setembre del 2018